ประเภท : คณะทำงาน
คุณครูมณฑป เครือยิหวา

หัวหน้างานอาคารสถานที่ [อ่าน : 146 ครั้ง]

คุณครูสิงห์คาร ชมภูศรี

ผู้ช่วยงานคุณครู [อ่าน : 135 ครั้ง]

คุณครูวรนารถ บัวภําเรือง

ผู้ช่วยงานคุณครู [อ่าน : 136 ครั้ง]

คุณครูชัยเกียรติ ศรีอ่อนจันทร์

ผู้ช่วยงานคุณครู [อ่าน : 167 ครั้ง]

นางนงลักษณ์ ไหลสุข

เจ้าหน้าที่ประจำอาคาร [อ่าน : 116 ครั้ง]

นายเกษม แสงหิงห้อย

เจ้าหน้าที่ประจำอาคาร [อ่าน : 125 ครั้ง]

นายเฉลา พยุงพันธุ์

เจ้าหน้าที่ประจำอาคาร [อ่าน : 116 ครั้ง]

นายสมศักดิ์ โพธิ์มณี

เจ้าหน้าที่ประจำอาคาร [อ่าน : 115 ครั้ง]

นายสาคร บุตรมี

เจ้าหน้าที่ประจำอาคาร [อ่าน : 125 ครั้ง]

นายพิจิตร บุตรมี

เจ้าหน้าที่ประจำอาคาร [อ่าน : 136 ครั้ง]

นายสุรินทร์ เปรมปรี

ยามรักษาการณ์ [อ่าน : 120 ครั้ง]

นายสมศักดิ์ แสนยากร

ยามรักษาการณ์ [อ่าน : 136 ครั้ง]