ประเภท : คณะทำงาน
คุณครูมณฑป เครือยิหวา

หัวหน้างานอาคารสถานที่ [อ่าน : 109 ครั้ง]

คุณครูสิงห์คาร ชมภูศรี

ผู้ช่วยงานคุณครู [อ่าน : 98 ครั้ง]

คุณครูวรนารถ บัวภําเรือง

ผู้ช่วยงานคุณครู [อ่าน : 102 ครั้ง]

คุณครูชัยเกียรติ ศรีอ่อนจันทร์

ผู้ช่วยงานคุณครู [อ่าน : 129 ครั้ง]

นางนงลักษณ์ ไหลสุข

เจ้าหน้าที่ประจำอาคาร [อ่าน : 87 ครั้ง]

นายเกษม แสงหิงห้อย

เจ้าหน้าที่ประจำอาคาร [อ่าน : 84 ครั้ง]

นายเฉลา พยุงพันธุ์

เจ้าหน้าที่ประจำอาคาร [อ่าน : 85 ครั้ง]

นายสมศักดิ์ โพธิ์มณี

เจ้าหน้าที่ประจำอาคาร [อ่าน : 84 ครั้ง]

นายสาคร บุตรมี

เจ้าหน้าที่ประจำอาคาร [อ่าน : 86 ครั้ง]

นายพิจิตร บุตรมี

เจ้าหน้าที่ประจำอาคาร [อ่าน : 91 ครั้ง]

นายสุรินทร์ เปรมปรี

ยามรักษาการณ์ [อ่าน : 86 ครั้ง]

นายสมศักดิ์ แสนยากร

ยามรักษาการณ์ [อ่าน : 94 ครั้ง]