ประเภท : คณะทำงาน
คุณครูวรนารถ บัวภําเรือง

หัวหน้างานอาคารและสถานที่ [อ่าน : 418 ครั้ง]

คุณครูมณฑป เครือยิหวา

หัวหน้างานอาคารสถานที่ [อ่าน : 434 ครั้ง]

คุณครูสิงห์คาร ชมภูศรี

ผู้ช่วยงานคุณครู [อ่าน : 477 ครั้ง]

คุณครูชัยเกียรติ ศรีอ่อนจันทร์

ผู้ช่วยงานคุณครู [อ่าน : 483 ครั้ง]

นางนงลักษณ์ ไหลสุข

เจ้าหน้าที่ประจำอาคาร [อ่าน : 384 ครั้ง]

นายเกษม แสงหิงห้อย

เจ้าหน้าที่ประจำอาคาร [อ่าน : 417 ครั้ง]

นายเฉลา พยุงพันธุ์

เจ้าหน้าที่ประจำอาคาร [อ่าน : 401 ครั้ง]

นายสมศักดิ์ โพธิ์มณี

เจ้าหน้าที่ประจำอาคาร [อ่าน : 407 ครั้ง]

นายสาคร บุตรมี

เจ้าหน้าที่ประจำอาคาร [อ่าน : 394 ครั้ง]

นายพิจิตร บุตรมี

เจ้าหน้าที่ประจำอาคาร [อ่าน : 429 ครั้ง]

นายสุรินทร์ เปรมปรี

ยามรักษาการณ์ [อ่าน : 387 ครั้ง]

นายสมศักดิ์ แสนยากร

ยามรักษาการณ์ [อ่าน : 411 ครั้ง]